Sukuseuran säännöt

Silvastien sukuseura ry


Perustettu 26.10.2004
Säännöt1 §    Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Silvastien sukuseura ry ja kotipaikka Pieksämäen kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.


2 §    Tarkoitus ja toimintamuodot


Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan


 1. järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

 2. tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,

 3. kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä

 4. harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.


Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja  lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


3 §    Jäsenet


Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.


Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.


Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.


Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa 20-kertaisena.


Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.


Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa  erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.


Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu,  katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.


Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.


4 §    Hallitus


Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa  sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika. Kussakin vuosikokouksessa on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla.


Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran esimieheksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varaesimieheksi ja viisi muuta jäsentä.  Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien  mukanaoloon hallituksessa.


Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.


Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


5 §    Sukuseuran nimen kirjoittaminen


Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


6 §    Tilit


Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.


7 §    Sukuseuran kokousten koollekutsuminen


Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava jokaiselle jäsenelle. Postittamisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.


8 §    Sukuseuran kokoukset


Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti - syyskuun aikana.


Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti  hallitukselta vaatii.


Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.


Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.


9 §    Varsinainen sukukokous


Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


 1. 1.Kokouksen avaus;

 2. 2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 3. 3.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

 4. 4.Valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

 5. 5.Hyväksytään kokoukselle työjärjestys;

 6. 6.Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;

 7. 7.Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

 8. 8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle  kaksivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle ja vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;

 9. 9.valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä;

 10. 10.Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;

 11. 11.Muut  kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10 §    Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.


Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.


11 §    Muu päätöksenteko


Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.Kiteellä 26. päivänä lokakuuta 2004.

Lisätietoja

 1. LuettelomerkkiSukuseuranSaannot.pdf